Podmínky služby

obchodné spoločnosti Forbidden s.r.o.,

so sídlom Milady Horákové 185/104, Bubeneč, 160 00 Praha 6, IČO: 24301841, zapísané u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 194484, na predaj tovaru prostredníctvom internetového obchodu umiestneného na adrese https://lifeisporno.com/sk.

1 KONTAKTNÉ ÚDAJE

1.1 Prevádzkovateľ e-shopu:

Forbidden s.r.o.

sídlo: Milady Horákové 185/104, Bubeneč, 160 00 Praha 6, Česká republika

IČO: 24301841

DIČ: CZ24301841

spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 194484, zastupená  (ďalej len „Forbidden s.r.o.“, „predávajúci“ alebo „my“),

Telefón: +420 735751752

E-mail: rumpel@lifeisporno.com

1.2 Reklamácia a vrátenie tovaru: Kontaktujte nás najlepšie prostredníctvom e-mailu rumpel@lifeisporno.com, aby sme dohodli individuálny postup.

Adresa pre príjem reklamácií a vrátenie tovaru: Milady Horákové 185/104, Bubeneč, 160 00 Praha 6, Česká republika

Telefón: +420 735751752

E-mail: rumpel@lifeisporno.com

2 ROZSAH PLATNOSTI A POUŽITEĽNOSTI VŠEOBECNÝCH OBCHODNÝCH PODMIENOK

2.1 Voľba práva. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") predávajúceho upravujú v súlade so zákonom č. 89/2012 Zb., Občianskym zákonníkom (ďalej len „občiansky zákonník“) vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „kúpna zmluva“) uzatvárané medzi nami a spotrebiteľmi alebo podnikateľmi (ďalej len „zákazník“ alebo „vy“) prostredníctvom nášho internetového obchodu na adrese: https://lifeisporno.com/sk.

2.2 Medzinárodný prvok. V prípade existencie medzinárodného prvku si dojednávame, že sa právny vzťah medzi nami bude riadiť právnym poriadkom Českej republiky, najmä občianskym zákonníkom. Touto voľbou práva v súlade s článkom 3 Nariadenia Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008, zo 17. júna 2008, o rozhodnom práve pre zmluvné záväzkové vzťahy (ďalej len „Rím I”) však nesmie byť užívateľ spotrebiteľ touto voľbou pozbavený ochrany, ktorú mu poskytujú ustanovenia právneho poriadku krajiny jeho obvyklého bydliska podľa článku 6 ods. 2 Rím I.

2.3 E-shop. Internetový obchod je nami prevádzkovaný na webovej stránke umiestnenej na internetovej adrese https://lifeisporno.com/sk (ďalej len „webová stránka“).

2.4 Kto je považovaný za spotrebiteľa. Za spotrebiteľa je považovaná každá fyzická osoba, ktorá mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania s nami uzavrie kúpnu zmluvu, alebo s nami inak právne jedná (ďalej len „spotrebiteľ“).

2.5 Kto je považovaný za podnikateľa. Za podnikateľa je považovaná každá fyzická osoba alebo právnická osoba (napr. obchodná spoločnosť, družstvo, ústav), ktorá vykonáva samostatne na vlastný účet a zodpovednosť na základe živnostenského oprávnenia alebo iným spôsobom zárobkovú činnosť s úmyslom venovať sa tejto činnosti sústavne za účelom dosiahnutia zisku. ďalej len „podnikateľská činnosť“). Táto osoba v rámci svojej podnikateľskej činnosti s nami uzavrie kúpnu zmluvu alebo s nami inak právne koná (ďalej len „podnikateľ“). Riadime sa zásadou, že pre zákazníka, ktorý v objednávke uvedie svoje IČO, DIČ, platia ustanovenia týchto VOP vzťahujúce sa na podnikateľov.

2.6 Zoznámenie sa a odsúhlasenie VOP. Odoslaním objednávky potvrdzujete, že ste sa oboznámili s VOP, vrátane oznámenia voči spotrebiteľom pred uzavretím kúpnej zmluvy podľa týchto VOP a výslovne s nimi súhlasíte v ich znení platnom a účinnom v okamihu tohto potvrdenia.

3 OZNÁMENIE ZÁKAZNÍKOM PRED UZATVORENÍM KÚPNEJ ZMLUVY

3.1 Oprávnenie predávajúceho a kontrolné orgány. Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 250/2007 Z. z.  o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

3.2 Ilustračný charakter fotografií tovaru. Všetky fotografie na webovej stránke majú iba ilustračný charakter.

3.3 Tovar, cena, náklady. Nami ponúkaný tovar na webovej stránke internetového obchodu https://lifeisporno.com/sk a popis ich hlavných vlastností je k dispozícii pri príslušnom obsahu. Ceny tovaru sú uvedené vrátane DPH, vrátane zákonom stanovených poplatkov. Neúčtujeme si žiadne dodatočné náklady na telekomunikačné prostriedky (napr. pokiaľ nám budete volať na naše telefónne číslo, zaplatíte iba Vašu bežnú sadzbu telefonického hovoru).

3.4 Možnosti platby. Konkrétne podmienky platobných metód a možností dopravy sú podrobnejšie popísané v priebehu samotnej objednávky. Tovar Vám doručíme prostredníctvom dopravcu, ktorého si zvolíte z nami ponúkaných možností, alebo si môžete zvoliť osobný odber v Packeta z ponúkaných možností. 

3.5 Záväznosť objednávky. Odoslaním objednávky stlačením tlačidla pre dokončenie objednávky v našom internetovom obchode zákazník vytvorí záväznú objednávku, ktorá zaväzuje zákazníka k platbe. Zákazník má možnosť pred odoslaním objednávky svoju objednávku skontrolovať a opraviť alebo zmeniť, ako je podrobnejšie popísané v časti 6 týchto VOP.

3.6 Práva zákazníka z chybného plnenia. Práva zákazníka z chybného plnenia, prípadne zo záruky, a podmienky ich uplatnenia sú popísané v časti 11 týchto VOP, alebo v našom reklamačnom poriadku.

4 OZNÁMENIE SPOTREBITEĽOM PRED UZATVORENÍM KÚPNEJ ZMLUVY

4.1 Právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy. Zákazník spotrebiteľ má právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu (pokiaľ nie je uvedené inak) v lehote 14 dní, ktorá začína plynúť najneskôr:

 • pri kúpnej zmluve odo dňa prevzatia tovaru; alebo
 • pri kúpnej zmluve s dodaním vo viacerých kusoch/častiach, odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru; alebo
 • pri kúpnej zmluve, ktorej predmetom sú pravidelné opakované dodávky tovaru, odo dňa prevzatia prvej dodávky tovaru; 

s tým, že spotrebiteľ má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy aj pred časovým okamihom špecifikovaným v čl. 4.1.1 až 4.1.3 tak, že nám oznámi svoj zámer od kúpnej zmluvy odstúpiť, akýmkoľvek jednoznačným vyhlásením, napríklad vyplnením a predložením formulára na odstúpenie od kúpnej zmluvy či oznámením na náš e-mail rumpel@lifeisporno.com.

4.2 Kedy nie je možné od kúpnej zmluvy odstúpiť. Spotrebiteľ nie je najmä oprávnený odstúpiť od nasledujúcich zmlúv: 

 • o dodávke tovaru, ktorý bol upravený a/alebo vytvorený na prianie zákazníka alebo pre jeho osobu;
 • o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktorý zákazník z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť, čo platí aj pri zvukovej alebo obrazovej nahrávke a počítačových programoch, pokiaľ zákazník porušil ich pôvodný obal;
 • o doprave, na konkrétny termín alebo počas konkrétnej doby;
 • o poskytovaní služieb, ktoré sme úplne splnili s predchádzajúcim výslovným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od kúpnej zmluvy;
 • o dodaní digitálneho obsahu, pokiaľ nebol dodaný na hmotnom nosiči a bol dodaný s vaším predchádzajúcim výslovným súhlasom pred uplynutím lehoty na odstúpenie od kúpnej zmluvy a my sme Vám pred uzavretím kúpnej zmluvy oznámili, že v takom prípade nemáte právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.

4.3 Povinnosť spotrebiteľa pri odstúpení od kúpnej zmluvy. Pokiaľ spotrebiteľ odstúpi od kúpnej zmluvy, je povinný nám zaslať späť tovar nadobudnutý na základe kúpnej zmluvy, od ktorej odstúpil, najneskôr do 14 dní od okamihu odstúpenia od kúpnej zmluvy. Zákazník je povinný tovar zaslať späť alebo vrátiť kompletný, tj. vrátane všetkého dodaného príslušenstva, všetkej dokumentácie, čistej, nepoškodenej a pokiaľ možno vrátane pôvodného balenia, v stave a v hodnote, v ktorej ich prevzal.

4.4 Zníženie hodnoty tovaru. Zákazník v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy zodpovedá za zníženie hodnoty vráteného tovaru alebo späť zaslaného tovaru, ku ktorému došlo v dôsledku nakladania s tovarom iným spôsobom, než ktorý je potrebný na oboznámenie sa s povahou, vlastnosťami a funkčnosťou tovaru. V prípade, že nám bude vrátený poškodený či nekompletný tovar, započítame náš nárok na náhradu škody voči kúpnej cene, ktorú požadujete vrátiť. Budeme vždy hodnotiť konkrétny prípad, aby sme zistili mieru poškodenia, znehodnotenia tovaru a určili jemu zodpovedajúcu zníženú hodnotu. O týchto krokoch Vás budeme informovať na uvedenú elektronickú adresu (e-mailom) alebo telefonicky.

4.5 Adresa na vrátenie tovaru. Kontaktujte nás najlepšie prostredníctvom e-mailu rumpel@lifeisporno.com, aby sme dohodli individuálny postup. Náklady na vrátenie tovaru pri odstúpení od kúpnej zmluvy hradí zákazník na svoje náklady, pokiaľ sa nedohodneme inak. 

4.6 Vrátenie kúpnej ceny. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy v lehote na odstúpenie sme povinní spotrebiteľovi vrátiť všetky peniaze, a to rovnakou platobnou metódou, ako pri prijatí peňazí, alebo na vami zvolený účet, najneskôr do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy. Vezmite na vedomie, že sme oprávnení Vám peniaze vrátiť až vo chvíli, keď od Vás obdržíme späť vrátený tovar.

4.7 Sťažnosti. Mimosúdne vybavovanie sťažností spotrebiteľov zaisťujeme prostredníctvom e-mailu rumpel@lifeisporno.com.

4.8 Mimosúdne riešenie sporov. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa, internetová adresa: https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebiteľských-sporov.soi. Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúcu sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a zákazníkom z kúpnej zmluvy.

4.9 Európske spotrebiteľské centrum SR. Európske spotrebiteľské centrum v SR, Ministerstvo hospodárstva SR, Mierová 19, 827 15 Bratislava, internetová adresa: www.esc-sr.sk je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line ao zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).

4.10 Recenzie. Pokiaľ to umožníme, bude možné vkladať priamo na našich webových stránkach alebo prostredníctvom nášho poskytovateľa. Recenzie v takom prípade môže vkladať zákazník, u ktorého sme overili, že u nás tovar skutočne nakúpil. Bližšie informácie nájdete na našich webových stránkach. Vyhradzujeme si právo nezverejňovať recenzie zákazníkov, ktoré sú nepravdivé, obsahujú nevhodné výrazy alebo nesúvisia so zakúpeným tovarom.

4.11 Ujma spôsobená nesprávnou či neúplnou informáciou. Zriekame sa akejkoľvek zodpovednosti za ujmu spôsobenú nesprávnou či neúplnou informáciou alebo radou, a to najmä v prípadoch, keď dosiahnutie určitého výsledku závisí od činnosti adresáta, rady či iných osôb, prípadne od neovplyvniteľných skutočností alebo od náhody. 

5 UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET A ĎALŠIE PREDPOKLADY NA PRIJATIE OBJEDNÁVKY

5.1 Registrácia. Pokiaľ u nás nakúpite, automaticky Vám zriadime užívateľský účet. Pokiaľ si budete priať u nás nakupovať ako neregistrovaný zákazník, prosím dajte nám vedieť na našu e-mailovú adresu, radi Vám vyhovieme. Pokiaľ sa rozhodnete registrovať, budete mať väčší prehľad o histórii svojich objednávok, stave novej objednávky atď. Registráciu zákazníka vykonáte na webovej stránke vyplnením registračného formulára. Užívateľ potvrdí, že sa zoznámil a súhlasí s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a zásadami spracúvaní osobných údajov.

5.2 Funkcia užívateľského účtu. Pomocou emailu a zvoleného bezpečného hesla môžete vstupovať do svojho užívateľského rozhrania (ďalej len „užívateľský účet“), kde môžete okrem iného vykonávať aj objednávky tovaru. 

5.3 Povinnosť uvádzať pravdivé a správne údaje. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je zákazník povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je zákazník pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené zákazníkom v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

5.4 Zablokovanie užívateľského účtu. Zákazník je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do jeho užívateľského účtu. Zákazník nie je oprávnený umožniť využívanie užívateľského účtu tretím osobám. Užívateľský účet môžeme zablokovať po piatich (3) neúspešných pokusoch o prihlásenie. Robíme tak z bezpečnostného hľadiska, aby nedošlo najmä k zneužitiu užívateľského účtu zákazníka. Pokiaľ bude Váš užívateľský účet zablokovaný, prosím kontaktujte nás na na e-maile rumpel@lifeisporno.com.

5.5 Možnosť zrušiť užívateľský účet pri jeho nepoužívaní. Môžeme zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď zákazník svoj užívateľský účet dlhšie ako 1 rok nevyužíva, alebo v prípade, keď zákazník poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy v znení týchto VOP.

5.6 Nutná údržba. Zákazník berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na potrebnú údržbu.

5.7 Vernostný program. Ak budeme ponúkať našim zákazníkom vernostný program, viac informácií nájdete na našich webových stránkach.

6 OBJEDNÁVKA A UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY PROSTREDNÍCTVOM E-SHOPU

6.1 Vytvorenie objednávky. Vkladaním tovaru do košíka, zvolením spôsobu dopravy a platby za vybraný tovar a vyplnením kontaktných a fakturačných údajov vytvára zákazník na e-shope svoju objednávku.

6.2 Proces odoslania objednávky. Objednávka je odoslaná kliknutím na tlačidlo pre dokončenie objednávky a proces objednávky je tým ukončený. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Pokiaľ bude pri spracovaní objednávky zistené, že boli použité zjavne nepravdivé alebo neúplné údaje, môžeme objednávku odmietnuť, o čom budete vyrozumení e-mailom. Zákazník môže byť zodpovedný za škodu, ktorú uvedením zámerne nepravdivých alebo nesprávnych údajov spôsobí. Odoslaním objednávky potvrdzuje zákazník, že odsúhlasil tieto všeobecné obchodné podmienky a čítal naše Zásady spracovania osobných údajov.

6.3 Vlastnosti tovaru. Zákazník je povinný sa pred dokončením objednávky oboznámiť s vlastnosťami, druhom a odporúčaným spôsobom používania tovaru. Vykonaním objednávky zákazník potvrdzuje, že sa s týmito informáciami zoznámil a že týmto rozumie.

6.4 Kontrola objednávky. Pred dokončením objednávky je zákazníkovi umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky vložil.

6.5 Dodatočné potvrdenie objednávky. Predávajúci je oprávnený v závislosti od charakteru objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať zákazníka o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad e-mailom nebo telefónicky) a ďalej je oprávnený požiadať zákazníka o upresnenie správnosti výberu množstva tovaru.

6.6 Okamih uzavretia kúpnej zmluvy a potvrdenie objednávky. Zákazník, ktorý dokončí objednávku, od nás dostane automatické potvrdenie o doručení objednávky na adresu elektronickej pošty zákazníka uvedenú v užívateľskom účte, v objednávke či v inom našom formulári (ďalej len „e-mail zákazníka"). K uzavretiu kúpnej zmluvy dôjde okamihom stlačenia tlačidla pre dokončenie objednávky o čom je zákazník obratom informovaný práve prostredníctvom potvrdenia o prijatí objednávky.

6.7 Povinnosti predávajúceho a kupujúceho. Uzatvorením kúpnej zmluvy sa zaväzujeme odovzdať Vám zakúpený tovar a umožniť Vám nadobudnutie vlastníckeho práva k tovaru a Vy sa zaväzujete tovar prevziať a uhradiť nám cenu tovaru.

6.8 VOP a formuláre na odstúpenie od kúpnej zmluvy. Zákazník spotrebiteľ tiež obdrží formulár pre odstupenie od kupnej zmluvy v zákonnej lehote. Zákazník bude mať na našich webových stránkach dostupné všetky verzie našich súčasných a predchádzajúcich VOP.

6.9 Komunikačné prostriedky na diaľku. Zákazník súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté zákazníkovi pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí zákazník sám, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.                

7 CENA TOVARU A SPÔSOBY PLATBY

7.1 Cena. Všetky ceny tovaru sú uvedené v eurách (EUR) a sú uvedené vrátane DPH. Cena tovaru je platná po dobu, počas ktorej je zobrazená na webovej stránke e-shopu, to ale neznamená, že nemôžeme s niektorými našimi zákazníkmi uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.

7.2 Spôsob platby. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy nám môžete uhradiť spôsoby uvedenými ve čtvrtém kroku objednávky (Doprava a platba), a to zejména: 

 1. online platobnou kartou cez platformu Shopify Payments;
 2. platba prevodom na bankový účet;
 3. ShopPay, GPay, Apple Pay.

Spôsob platby zákazník zvolí v priebehu objednávky. Viac o spôsoboch platby nájdete na našom webe.

7.3 Záloha na cenu tovaru. Môžeme po zákazníkovi požadovať zálohu či inú obdobnú platbu.

7.4 Cena za dodanie tovaru. Spoločne s kúpnou cenou je nám zákazník povinný zaplatiť aj prípadné náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške, ako aj príplatok za zvolený spôsob platby. Ak nie je uvedené výslovne inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru. Pred záväzným dokončením objednávky bude zákazník informovaný a konečnej cene obsahujúcej náklady balného a dopravného.

7.5 Náklady na balné a dopravné. Na webových stránkach nášho e-shopu v košíku v priebehu objednávky nájdete aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Výška nákladov spojených s balením a dodaním tovaru bude záležať najmä na zvolenom dopravcovi a mieste, kam bude tovar doručený. Objednávky o minimálnej celkovej cene uvedenej na našich webových stránkach Vám doručíme zadarmo.

7.6 Evidencia tržieb. Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť zákazníkovi účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online, v prípade technického výpadku najneskôr do 48 hodín.

7.7 Zľavy z ceny tovaru. Prípadné zľavy z ceny tovaru nami poskytnuté zákazníkom nie je možné vzájomne kombinovať.

7.8 Nereálna cena tovaru. V prípade zobrazenia nereálnej ceny v hodnote 0 EUR (slovom nula euro) alebo zobrazenia vysoko netrhovej ceny, kedy za netrhovú cenu je považovaná taká cena, ktorá je pod našou nákupnou cenou, si vyhradzujeme právo túto položku odstrániť z objednávky. Zákazník bude o tejto skutočnosti informovaný na e-mail zákazníka.

7.9 Forma faktúry. Dojednávame si, že faktúry budú zaslané elektronicky, a to na elektronickú adresu zákazníka.

7.10 Darčekové poukazy. Ponúkame Vám možnosť zakúpenia darčekových poukazov v hodnote, ktorú ponúkame na našom e-shope. Každý poukaz má svoj jedinečný kód a bude zaslaný po uhradení kúpnej ceny na váš e-mail. Je možné využiť vždy len celú výšku poukazu, nie ho využiť po častiach. Poukaz má platnosť vyznačenú na poukaze, najmenej 6 mesiacov od jeho zakúpenia. Pre uplatnenie darčekového poukazu na webových stránkach je nutné vyplniť pole v sekcii "košík", kde uvediete jedinečný kód darčekového poukazu. Hodnota darčekového poukazu je odpočítaná z celkovej ceny vášho nákupu v košíku. Prosím vezmite na vedomie, že kód poukazu Vám bude zaslaný v elektronickej forme. Dbajte na zvýšenú opatrnosť s jeho ďalším nakladaním. Falšovanie či pozmenenie poukazu nie je dovolené. Jeho falšovanie môže byť aj trestným činom. Nie je možné odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade, že bol už darčekový poukaz využitý.

8 DODANIE TOVARU, MIESTO PLNENIA, ŠKODA SPÔSOBENÁ PREDÁVAJÚCEMU A PRÍPADNÉ ŠKODY SPÔSOBENÉ PRI PREPRAVE TOVARU

8.1 Dodacia doba tovaru. Pokiaľ je pri tovare uvedené, že je skladom, potom sa zaväzujeme tovar dodať najneskôr do 3 pracovných dní od odoslania objednávky. Táto dodacia doba sa netýka tovaru, ktorý bude upravený na prianie zákazníka (v týchto prípadoch bude vždy individuálne dohodnutá doba dodania). Dobu dodania zákazník nájde v sekcii "Doprava a platba". Niekedy sa nám môže stať, že tovar označený „skladom“ sa vypredá v krátkom časovom okamihu. Pokiaľ by nastala situácia, že bude tovar vyčerpaný a nebudeme schopní dodať Vami objednaný tovar v stanovenej dobe, potom Vás budeme kontaktovať, aby sme sa dohodli na ďalšom postupe. Napriek tomu uvedenú dobu dodania sa snažíme pripraviť a doručiť objednávku k zákazníkovi vždy čo najskôr.

8.2 Dopravca. Zákazníkovi je podľa jeho voľby tovar zaslaný na ľubovoľnú adresu prostredníctvom nášho zmluvného dopravcu za prepravnú cenu, ktorá je uvedená v priebehu objednávky.

8.3 Prevzatie tovaru. Pri preprave tovaru zákazníkovi spotrebiteľovi je nami tovar odovzdaný v okamihu, keď dopravca odovzdá tovar zákazníkovi na mieste odovzdania (spravidla prvé dvere/vráta/brána v mieste dodania určené zákazníkom). Práve okamihom prevzatia tovaru zákazníkom prechádza na zákazníka nebezpečenstvo škody a náhodného zhoršenia kvality zakúpeného tovaru. Pokiaľ mal zákazník tovar od dopravcu prevziať, prechádza nebezpečenstvo náhodného zničenia a náhodného zhoršenia kvality zakúpeného tovaru na zákazníka v okamihu, keď mu bolo umožnené s tovarom disponovať, nie však skôr ako v udanú dobu doručenia. V prípade osobného vyzdvihnutia si tovar zákazníkom sa považuje tovar za dodaný okamihom prevzatia zákazníkom či inou osobou zákazníkom určenou.

8.4 Náklady na zvláštny spôsob prepravy. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitnej požiadavky zákazníka, nesie zákazník riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

8.5 Opakované doručenie a náklady s tým spojené. V prípade, že je z dôvodov na strane zákazníka nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo určené v objednávke, je zákazník povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

8.6 Škoda, ktorá môže vzniknúť predávajúcemu neprevzatím tovaru. Ak neprevezme zákazník spotrebiteľ tovar pri jeho dodaní dopravcom, tovar je následne vrátený Predávajúcemu a súčasne zákazník spotrebiteľ od kúpnej zmluvy neodstúpi v lehote 14 dní od márneho doručenia tovaru, je predávajúci oprávnený požadovať po zákazníkovi náklady účtované dopravcom na dodanie tovaru späť predávajúcemu. Tento náklad predstavuje pre predávajúceho škodu, ktorá vznikla porušením zákonných povinností zákazníka v zmysle § 2913 odst. 1 občianskeho zákonníka. Predávajúci je súčasne oprávnený účtovať poplatok za uskladnenie tovaru vo výške 8 EUR (slovom: osem eur) a ďalej je predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť.

8.7 Neprevzatie tovaru vo vzťahu k podnikateľovi. Ak neprevezme zákazník podnikateľ tovar pri jeho dodaní prepravcom, tovar je následne vrátený nám ako predávajúcemu, sme oprávnení požadovať po zákazníkovi podnikateľovi náklady účtované prepravcom na dodanie tovaru späť na našu adresu. Tento náklad predstavuje pre predávajúceho škodu, ktorá vznikla porušením zákonných povinností zákazníka podnikateľa v zmysle § 2913 odst. 1 občianskeho zákonníka. Predávajúci je súčasne oprávnený účtovať poplatok za uskladnenie tovaru vo výške 8 EUR (slovom: osem eur) a ďalej je oprávnená od kúpnej zmluvy odstúpiť.

8.8 Možnosť započítania nárokov. Nárok na úhradu nákladov za uskladnenie tovaru a nárok na náhradu škody porušením zákonných povinností zákazníka podľa tejto časti VOP sme oprávnení v súlade s občianskomm zákonníkom jednostranne započítať proti nároku zákazníka na vrátenie kúpnej ceny.

8.9 Povinnosť zákazníka pri prevzatí tovaru. Zákazník je povinný tovar pri jeho prevzatí skontrolovať a presvedčiť sa o jeho vlastnostiach (najmä či zákazník obdržal správny druh tovaru, či má tovar dohodnutú akosť, či tovar vo svojom balení obsahuje všetko, čo podľa návodu obsahovať má). V prípade viditeľného poškodenia zásielky dopravcom je zákazník povinný takú zásielku neprevziať od dopravcu vôbec. Nenesieme zodpovednosť za škody spôsobené dopravcom, prípadne neskorým doručením tovaru, nech bolo oneskorenie spôsobené z akéhokoľvek dôvodu.

9 VÝHRADA VLASTNÍCTVA

9.1 Úplné zaplatenie kúpnej ceny. Vyhradzujeme si u zákazníkov výhradu vlastníctva k tovaru až do úplného zaplatenia kúpnej ceny podľa príslušnej kúpnej zmluvy.

9.2 Výhrada voči zákazníkom podnikateľom. Pre zákazníkov podnikateľov si vyhradzujeme vlastníctvo k tovaru, pokiaľ nie sú uhradené všetky pohľadávky, ktoré voči Vám máme. Zákazník je povinný nakladať s tovarom s výhradou vlastníctva s riadnou starostlivosťou a poistiť ich na svoje náklady dostatočne, pre prípad poškodenia na hodnotu nového tovaru.

10 ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

10.1 Právo spotrebiteľa na odstúpenie od kúpnej zmluvy. Právo zákazníka spotrebiteľa na odstúpenie od kúpnej zmluvy sa riadi podľa ustanovení uvedených v časti 4 týchto VOP.

10.2 Právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy prislúcha iba spotrebiteľom. Zákazníci podnikatelia majú právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy, ktoré im umožňujú príslušné právne predpisy. Zákazník podnikateľ nemá právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v lehote 14 dní, toto právo prislúcha iba spotrebiteľovi. Za predpokladu, že nám zákazník podnikateľ vráti tovar a ak sa nejedná o uplatnenie práva z vád podľa Občianskeho zákonníka, sme oprávnení účtovať náklady na skladovanie tohto tovaru podľa bodu 9.6 a 9.7 týchto VOP a zároveň vyzveme zákazníka podnikateľa na spätný odber tohto tovaru.

10.3 Pokiaľ zákazník neuhradí kúpnu cenu. Sme oprávnení odstúpiť od kúpnej zmluvy najmä v prípade, keď zákazník neuhradil riadne a včas kúpnu cenu.

10.4 Postup pri vypredaní zásob. Sme oprávnení odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob tovaru, alebo z dôvodu nedostupnosti objednaného tovaru. Ďalej môžeme od kúpnej zmluvy odstúpiť najmä v prípade, keď zákazník neuhradil riadne a včas kúpnu cenu alebo odmietol prevziať tovar.

10.5 Darček. Ak je spoločne s tovarom poskytnutý zákazníkovi darček, je darovacia zmluva medzi nami a zákazníkom uzavretá s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy zákazníkom, stráca darovacia zmluva ohľadom takého darčeka účinnosť a zákazník je nám povinný vrátiť aj poskytnutý darček.

11 PRÁVA Z CHYBNÉHO PLNENIA

11.1 Odkaz na občiansky zákonník. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z chybného plnenia sa spravujú príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä občianskym zákonníkom.

11.2 Odkaz na reklamačný poriadok. Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace s našou zodpovednosťou za vady tovaru je upravené v našom reklamačnom poriadku.

12 OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

12.1 Zásady spracovania osobných údajov. Ochrana osobných údajov našich zákazníkov je pre nás veľmi dôležitá. Pravidlá pre nakladanie s osobnými údajmi a pravidlá pre zasielanie obchodných oznámení sú upravené v našich zásadách spracovania osobných údajov.

12.2 Cookies. Používame tzv. súbory cookies, ktoré môžu byť ukladané na koncovom zariadení (buď na základe súhlasu, alebo na ochranu našich oprávnených záujmov). Preferencie si môže zákazník nastaviť priamo na našich webových stránkach, kde nájde informácie o používaní súborov cookies.

13 VYŠŠIA MOC

13.1 Čo je vyššia moc. Za vyššiu moc sa pre potreby týchto VOP považuje akákoľvek prekážka, ktorá nastala nezávisle na vôli predávajúceho a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by predajca túto prekážku alebo jej následky odvrátil, prekonal alebo predvídal. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, kým trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené.

13.2 Vylúčenie zodpovednosti predávajúceho. Po dobu trvania vyššej moci predávajúceho nezodpovedá za neplnenie svojich povinností z kúpnej zmluvy, poťažmo týchto VOP.

14 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA, VRÁTANE ROZHODNÉHO PRÁVA A SÚDNE PRÍSLUŠNOSTI

14.1 Záväzok rešpektovať práva spotrebiteľov. V prípade neúmyselného rozporu ustanovení týchto VOP so zákonnými predpismi na ochranu spotrebiteľa majú prednosť tieto ustanovenia a predávajúci sa zaväzuje ich takto dodržiavať.

14.2 Neplatné alebo neúčinné ustanovenie VOP. Ak je niektoré ustanovenie VOP neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.

14.3 Vylúčenie Viedenského dohovoru. Zmluvné strany sa dohodli, že výslovne vylučujú použitie Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (United Nations Convention on Contracts for International Sale of Goods, alebo aj Viedenský dohovor), a to v súlade s článkom 6 tohto dohovoru.

14.4 Spory a príslušnosť. Zmluvné strany si ďalej dojednávajú, že na riešenie prípadných sporov z kúpnej zmluvy, kde je prítomný medzinárodný prvok, budú vždy miestne príslušné súdy Slovenskej republiky, miestne určené podľa nášho sídla. Tým nie sú dotknuté práva spotrebiteľov podľa osobitných právnych predpisov. Zmluvným jazykom je slovenský jazyk.

14.5 Archivovanie kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva v znení VOP je nami archivovaná v elektronickej podobe a nie je prístupná tretím stranám.

14.6 Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy. Neoddeliteľnou súčasťou týchto VOP je vzorový formulár pre odstúpenie od kúpnej zmluvy.

14.7 Pokiaľ si dojednáme odlišné podmienky uzavretia kúpnej zmluvy. Ustanovenia VOP sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Ustanovenia odchylné od VOP je možné dojednať v kúpnej zmluve. Odchylné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami VOP.

14.8 Nevyhnutnosť prijatia VOP pre uzavretie kúpnej zmluvy. Prijatie týchto VOP je dobrovoľné, ale je nevyhnutné na vytvorenie užívateľského účtu alebo objednávky zákazníkom. 

14.9 Platnosť VOP. Tieto VOP sú platné od 10. 8. 2023 a ruší platnosť predchádzajúcich obchodných podmienok.