Zásady vrácení peněz

Tento reklamačný poriadok tvorí neoddeliteľnú súčasť Všeobecných obchodných podmienok (ďalej len “VOP”) spoločnosti Forbidden s.r.o. pre internetový obchod dostupný na https://lifeisporno.com/sk

Reklamačný poriadok je určený iba pre zákazníka spotrebiteľa. Zákazníkom, ktorý je spotrebiteľ, sa rozumie každý človek (fyzická osoba), ktorý mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania uzatvára s nami zmluvu, alebo s nami inak rokuje (ďalej len tiež len „spotrebiteľ“).

V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať e-mailom rumpel@lifeisporno.com.

Tovar zašlite v pôvodnom a nepoškodenom stave tak, aby nieslo žiadne známky používania. Uistite sa, že je v pôvodnom obale a opatrené všetkými visačkami. Potom je postup rovnaký pre všetky možnosti.

Vyplňte reklamačný formulár alebo nás kontaktujte. Vyplníte všetky potrebné údaje na vrátenie, výmenu tovaru alebo reklamáciu. Naša zákaznícka podpora Vás bude kontaktovať.

1 V AKÝCH PRÍPADOCH MÁME ZODPOVEDNOSŤ ZA VADU TOVARU 

1.1 Zodpovedáme zákazníkovi, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä odpovedáme zákazníkovi, že v čase, keď tovar prevzal,

 • má tovar vlastnosti, vrátane životnosti, ktoré si strany dojednali, a ak chýba dojednanie, také vlastnosti, ktoré sme my, alebo výrobca popísali alebo ktoré zákazník očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nami či výrobcom vykonávané,
 • sa tovar hodí na účel, ktorý na jej použitie uvádzame alebo na ktorý sa tovar tohto druhu obvykle používa,
 • tovar zodpovedá kvalitou alebo vykonaním dohodnutej strany, alebo vykonaniu dohodnutej vzorky alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy,
 • je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti,
 • tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

1.2 Pokiaľ sa vada prejaví v priebehu jedného roka od prevzatia tovaru, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí, ak nepreukážeme opak.

2 V AKÝCH PRÍPADOCH NAOPAK NEMÁME ZODPOVEDNOSŤ ZA VADU TOVARU, V AKÝCH PRÍPADOCH NÁM NEMÔŽETE TOVAR VRÁTIŤ

2.1 Nezodpovedáme zákazníkovi za vady v týchto prípadoch: 

 • ak je vada na tovar v dobe prevzatia a pre takú vadu je dojednaná zľava z kúpnej ceny, 
 • vada vznikla na tovare opotrebením spôsobeným obvyklým užívaním, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru, 
 • je spôsobená zákazníkom a vznikla nesprávnym používaním, skladovaním, nesprávnou údržbou, zásahom zákazníka či mechanickým poškodením, to všetko v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, inými vplyvmi prostredia a je takto priamo nami alebo výrobcom určené (spravidla na príbalovom letáku / etikete tovaru), a/alebo to vyplýva z právnych predpisov,
 • tovar, ktorý bol zákazníkom upravený a ak vznikla vada v dôsledku tejto úpravy,
 • používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, ktoré je priamo predajcom alebo výrobcom určené, alebo vyplýva z právnych predpisov,
 • vada vznikla v dôsledku vonkajšej udalosti mimo náš vplyv (napr. živelná udalosť).
2.2 Kedy nám najmä nemôžete tovar vrátiť:
 • balený tovar, ktorý nie je možné z hygienických dôvodov znovu použiť, alebo u už použitého tovaru (napr. ak poškodí zákazník ochranný obal tovaru alebo ak poruší bezpečnostný uzáver alebo ak môže dôjsť k inej kontaminácii tovaru);
 • iný tovar, kedy je tovar vybavený hygienickým či iným utesneným obalom a z hygienických či zdravotných dôvodov ho nie je možné vracať;
 • pokiaľ bol nami dodaný tovar nenávratne zmiešaný s iným tovarom;
 • tovar, ktorý bol upravený podľa vášho priania.

3 PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA SÚVISIACE S PREVZATÍM TOVARU

 • Zákazník je povinný tovar pri jeho prevzatí skontrolovať a presvedčiť sa o jeho vlastnostiach (najmä či zákazník obdržal správny druh tovaru, či má tovar dohodnutú akosť, či tovar vo svojom balení obsahuje všetko, čo obsahovať má). 
 • Zákazníkovi neprislúcha práva z chybného plnenia, pokiaľ sa jedná o vadu, ktorú musel s vynaložením obvyklej pozornosti spoznať už pri uzavretí kúpnej zmluvy alebo, pokiaľ je tovar odovzdaný neskôr ako pri uzavretí kúpnej zmluvy, potom priamo pri jeho prevzatí. Právo z chybného plnenia zákazníkovi taktiež nepatrí, pokiaľ zákazník pred prevzatím tovaru vedel, že tovar má vadu, alebo ak zákazník vadu sám spôsobil.

4 AK BOL TOVAR POŠKODENÝ POČAS PREPRAVY

 • Pri prevzatí zásielky od doručovateľa skontrolujte neporušenosť obalu. Prevzatím zásielky potvrdzujete, že ste zásielku prevzali bez zjavných vád. Pokiaľ je obal poškodený, oznámte túto skutočnosť priamo prepravcovi a spíšte zápis o škode. Zásielku si ponechá doručovateľ. Jedná sa o najjednoduchší spôsob vybavenia reklamácie poškodenej zásielky, zásielka nám bude prepravcom obratom vrátená a vám bude zaslaná zásielka nová. 
 • Pokiaľ zistíte, že obsah zásielky je poškodený až po jej prevzatí a rozbalení, informujte nás ihneď po prevzatí, najneskôr do dvoch (2) dní od prevzatia zásielky, a to napríklad prostredníctvom reklamačného formulára. Uveďte v ňom svoje osobné identifikačné údaje, e-mail, z ktorého ste tovar objednávali a identifikujte tovar, ktorý zahrniete do reklamácie. Ideálne prosím priložte aj kópiu nákupného dokumentu (napr. faktúry), fotodokumentáciu vady a popis problému, ktorý ste na tovare objavili. Všetky tieto informácie môžu prispieť k rýchlejšiemu vybaveniu vašej reklamácie.
 • Prosím vezmite na vedomie, že pokiaľ reklamáciu oznámite tretí (3) a nasledujúci deň od prevzatia zásielky, nebude s veľkou pravdepodobnosťou takáto reklamácia uznaná prepravcom. Nám v dôsledku vašej neskorej reklamácie poškodenej zásielky môže vzniknúť škoda (poškodená zásielka nebude preplatená prepravcom pre vašu neskorú reklamáciu), takto vzniknutú škodu sme oprávnení po vás vymáhať. Zásielku uchovajte a urobte jej fotodokumentáciu (aby bolo zreteľne vidieť poškodený tovar, obal, výplň). 
 • Potom, čo obdržíme vyplnený reklamačný formulár alebo všetky potrebné údaje pre reklamáciu poškodenej zásielky, začneme sa reklamáciou zaoberať. Pokiaľ to bude potrebné, spoja sa s Vami následne telefonicky alebo e-mailom pracovníci nášho zákazníckeho servisu, aby sa s vami dohodli na ďalšom postupe. Môžete nás kedykoľvek kontaktovať na e-maile rumpel@lifeisporno.com, abyste si overili, aký je stav vašej reklamácie.

5 AK STE OBDRŽALI ZLE ZASLANÝ TOVAR

5.1 V prípade, že ste obdržali zle zaslaný tovar, nesprávne množstvo či iné farebné prevedenie, prípadne úplne iný tovar, ktorý ste si neobjednali apod., kontaktujte nás najlepšie e-mailom: rumpel@lifeisporno.com a/alebo prostredníctvom reklamačného formulára. Uveďte v ňom svoje osobné identifikačné údaje, e-mail, z ktorého ste tovar objednávali a identifikujte tovar, ktorý ste obdržali zle. Ideálne prosím priložte aj kópiu nákupného dokumentu (napr. faktúry), fotodokumentáciu vady a popíšte vzniknutú chybu vlastnými slovami a uveďte, čo všetko bolo obsahom balenia pri odovzdaní. Snažíme sa predchádzať takýmto chybám, starostlivo kontrolujeme odoslaný tovar, ale ani my nie sme úplne neomylní. Za vzniknuté nezrovnalosti v objednávke sa vopred ospravedlňujeme a urobíme všetko pre to, aby proces reklamácie bol pre vás čo najpohodlnejší a z našej strany čo možno najrýchlejší.

5.2 Po vyplnení a odoslaní reklamácie nesprávne dodanej zásielky obdržíte potvrdenie na Váš e-mail. My všetko čo najrýchlejšie skontrolujeme a budeme vás kontaktovať, aby sme dohodli ďalší postup. Môžete nás kedykoľvek kontaktovať na e-maile rumpel@lifeisporno.com, abyste si overili, aký je stav vašej reklamácie.

6 ZISTENIE CHYBY TOVARU V DOBE 14 DNÍ OD JEHO PREVZATIA

6.1 Pokiaľ zistíte vadu dodaného tovaru v lehote 14 dní od jeho prevzatia, kontaktujte nás najlepšie e-mailom: rumpel@lifeisporno.com a/alebo prostredníctvom reklamačného formulára.

6.2 Plne rešpektujeme, že vám v lehote 14 dní od prevzatia tovaru patrí právo odstúpiť od kúpnej zmluvy v tejto lehote. Tovar je ale v takom prípade nutné vrátiť späť nepoškodený, prípadne v utesnenom či hygienickom obale. To v prípade, keď ste počas doby 30 dní od prevzatia tovaru zistili jeho vadu, nebudete môcť splniť. Prosím vezmite na vedomie, že podľa platných právnych predpisov zodpovedáte za zníženie hodnoty tovaru. S ohľadom na uvedené vám odporúčame ako najvhodnejší postup chybne dodaný tovar (prípadne tovar, ktorý mohol byť poškodený dôsledkom prepravy) reklamovať. Nemusíte mať obavu, že by proces reklamácie trval dlhšie, než náš proces pre vrátenie tovaru v lehote 14 dní od prevzatia. 

6.3 Po vyplnení reklamačného formulára obdržíte potvrdenie na váš e-mail.

7 ZISTENIE CHYBY TOVARU V DOBE 24 MESIACOV OD JEJ PREVZATIA

7.1 Právo z vady tovaru (reklamovať ho) ste povinný u nás uplatniť ihneď, bez zbytočného odkladu po tom, čo sa vada objavila, v opačnom prípade by vám súdom nebolo priznané právo z chybného plnenia. Pokiaľ vadu neuplatníte včas, nemôžete z dôvodu jej existencie odstúpiť od kúpnej zmluvy.

7.2 Zákazník je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa pri spotrebnom tovare vyskytne, v dobe 24 mesiacov od prevzatia s VÝNIMKOU tovaru, u ktorého je na obale, etikete, v návode pripojenom k tovaru alebo v reklame v súlade s inými právnymi predpismi uvedená doba, počas ktorej je možné tovar použiť. Tu sa použijú ustanovenia o záruke za akosť (zmluvná záruka). 

7.3 Po márnom uplynutí tejto lehoty (24 mesiacov) právo z vady tovaru uplatniť nemožno. Pokiaľ je to u daného tovaru možné, táto lehota sa predlžuje o dobu, počas ktorej nemohol zákazník tovar používať, pretože bolo v procese oprávnenej reklamácie. Aj keď sa snažíme vybaviť reklamácie vždy k spokojnosti zákazníka, s niektorými výrobkami je treba manipulovať podľa pokynov uvedených na obale/etikete/v písomnej informácii - v opačnom prípade sa poškodí. Aj keď ešte v týchto prípadoch neuplynula doba 24 mesiacov nemôžeme vašu reklamáciu uznať (bod 3.1.3 alebo bod 3.1.5 tohto reklamačného poriadku). 

7.4 Za účelom uplatnenia práv z vád tovaru nás kontaktujte. Uveďte číslo objednávky, e-mail, z ktorého ste tovar objednávali a vyberte zo zoznamu objednaného tovaru chybný tovar, ktorý zahrniete do reklamácie. Popíšte vadu vlastnými slovami, môžete pripojiť fotodokumentáciu. Uveďte prosím aj Vami preferovaný spôsob vybavenia reklamácie (zvolený spôsob vybavenia reklamácie nie ste oprávnení zmeniť bez nášho predchádzajúceho súhlasu).

7.5 Potom, čo obdržíme vyplnený reklamačný formulár alebo všetky potrebné údaje pre reklamáciu chybného tovaru, začneme sa reklamáciou zaoberať. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy od vás obdržíme údaje o uplatnení reklamácie tovaru.

7.6 Po vytknutí vady tovaru od nás obdržíte na váš e-mail potvrdenie o prijatí reklamácie.

7.7 Tovar musí byť vrátený kompletný, nepoškodený (s výnimkou reklamovanej vady), ideálne v pôvodnom nepoškodenom obale, tak aby sme mohli dodržať zásady správneho hygienického postupu

7.8 Náklady na dopravu reklamovaného tovaru späť k nám nesie zákazník sám. Prosím vezmite na vedomie, že reklamovaný tovar zaslaný na dobierku nebude z našej strany prebraný a bude vám vrátený späť na vaše náklady. Ak však bude vaša reklamácia uznaná ako oprávnená, máte nárok na úhradu účelne vynaložených nákladov, spojených s uplatnením oprávnenej reklamácie. Tieto náklady sú chápané ako najmenšie nutné náklady (tj náklady na zaslanie tovaru najlacnejšou dostupnou prepravou). Žiadosť o úhradu týchto nákladov musí byť uplatnená najneskôr do jedného (1) mesiaca od ubehnutia lehoty na uplatnenie práva z chybného plnenia.

7.9 Po obdržaní reklamovaného tovaru vám bude zaslané potvrdenie o prijatí reklamácie a jej obsahu na vami určenú e-mailovú adresu. 

8 LHOTA NA VYBAVENIE REKLAMÁCIE

8.1 Zákon (občiansky zákonník) nám na vybavenie reklamácie dáva lehotu tridsiatich (30) dní od uplatnenia práva z vád. V tejto lehote najneskôr býva z našej strany reklamačný proces uzavretý.

8.2 Spravidla však do troch (3) pracovných dní po doručení potrebnej dokumentácie (fotografie a ďalších nevyhnutných údajov na posúdenie vady tovaru) či doručenie reklamovaného tovaru späť k nám je vykonané bezodkladné posúdenie vady a ozveme s predbežným názorom zákazníkovi - najčastejšie telefonicky. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba potrebná k odbornému posúdeniu vady (napr. bude z našej strany nutné, aby sme požiadali o súčinnosť nášho dodávateľa či výrobcu). 

8.3 V prípade, že bol reklamovaný tovar uznaný za chybný, je reklamačný proces uzavretý najneskôr v lehote tridsiatich (30) dní od uplatnenia práva z vád. Poverený pracovník môže v odôvodnených prípadoch so zákazníkom dohodnúť dlhšiu lehotu. Sme povinní si od vás vyžiadať doplnenie podkladov v najkratšej možnej lehote.

8.4 V prípade, že tovar nebol uznaný za chybný, budete o tom informovaní za účelom dosiahnutia individuálneho postupu..

9 SPÔSOB VYRADENIA REKLAMÁCIE

9.1 Budete mať právo žiadať odstrániť vzniknutú vadu. Podľa svojej voľby môžete vybrať:

 • opravu veci;
 • dodanie novej veci; alebo
 • dodanie chýbajúcej časti.
 • Z Vašej strany by to nemala byť neprimeraná požiadavka. Pokiaľ bude pre nás oprava veci predstavovať značné ťažkosti alebo to nebude primeraná požiadavka s ohľadom na hodnotu veci a význam vady, oznámime Vám to. Rovnako tak budeme postupovať pokiaľ vyhodnotíme Vašu požiadavku dodania novej veci ako neprimeranú vzhľadom k vade tovaru alebo hodnote tovaru.

9.2 Pokiaľ vada bude predstavovať podstatné porušenie kúpnej zmluvy, budete mať právo odstúpiť od kúpnej zmluvy alebo žiadať primeranú zľavu z kúpnej ceny tovaru.

9.3 V niektorých situáciách bude možné odstúpiť od kúpnej zmluvy a žiadať vrátenie kúpnej ceny. Nebude to možné v situácii, keď vada tovaru nebude významná. Aké budú situácie, kedy môžete odstúpiť od kúpnej zmluvy a žiadať vrátenie kúpnej ceny:

 • odmietneme odstrániť vadu tovaru alebo sme túto vadu neopravili v primeranej lehote;
 • z nášho vyhlásenia alebo z inej okolností bude zjavné, že vada nebude odstránená v primeranom čase alebo bez značných ťažkostí pre kupujúceho;
 • chyba tovaru sa prejaví opakovane; alebo
 • sa jedná o podstatné porušenie kúpnej zmluvy.
9.4 V niektorých situáciách budete môcť ďalej žiadať primeranú zľavu z kúpnej ceny. Nebude to možné v situácii, keď vada tovaru alebo nebude významná. Aké budú situácie, kedy môžete žiadať primeranú zľavu z kúpnej ceny?
 • odmietneme odstrániť vadu tovaru alebo sme túto vadu neopravili v primeranej lehote;
 • z nášho vyhlásenia alebo z inej okolností bude zjavné, že vada nebude odstránená v primeranom čase alebo bez značných ťažkostí pre kupujúceho;
 • chyba tovaru sa prejaví opakovane; alebo
 • sa jedná o podstatné porušenie kúpnej zmluvy.

9.5 Pokiaľ nie, opýtame sa Vás. Máte povinnosť nám oznámiť, aké právo z vadného plnenia ste si zvolili, a to pri oznámení vady alebo bez zbytočného odkladu po oznámení vady. Vykonanú voľbu nemôžete zmeniť bez nášho súhlasu; to neplatí v prípade, že budete žiadať opravu vady, ktorá sa ukáže ako neopraviteľná.

9.6 V prípade, že vybavíme reklamáciu dodaním nového tovaru, vezmite na vedomie, že pri tomto tovare nebeží nová lehota na vytknutie vád v dĺžke 24 mesiacov od jeho prevzatia, ale lehota skrátená o obdobie, kedy ste užívali pôvodný tovar do doby uplatnenia jeho reklamácie.

9.7 Vrátenie pôvodného tovaru. Pri vybavení reklamácie dodaním nového tovaru ste nám povinní vrátiť tovar pôvodne dodaný (ak sa nedohodneme inak).

10 UKONČENIE REKLAMÁCIE

10.1 Pokiaľ nám bol reklamovaný tovar zaslaný k reklamácii dopravcom, bude po jej vybavení automaticky zaslaný na adresu zákazníka spolu s potvrdením o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní nápravy a dobe trvania reklamácie, prípadne odôvodnenie zamietnutia reklamácie. 

10.2 V prípade, že reklamácia je uznaná ako oprávnená a zákazník oprávnene požaduje ako spôsob vybavenia reklamácie vrátenie kúpnej ceny, zašleme vám bezhotovostne zaplatenú kúpnu cenu späť na bankový účet, ktorý určíte v reklamačnom formulári, a to najneskôr do desiatich (10) pracovných dní odo dňa , kedy vám bolo zaslané potvrdenie o spôsobe vybavenia reklamácie. 

10.3 Máte povinnosť prevziať reklamovaný tovar najneskôr do tridsiatich (30) dní odo dňa, keď ste boli o jej vybavení vyrozumený. Po uplynutí tejto lehoty sme oprávnení účtovať poplatok za uskladnenie tovaru. Denný poplatok za uskladnenie je účtovaný vo výške 1 EUR.

10.4 Pokiaľ si nevyzdvihnete tovar z vybavenej reklamácie do šiestich (6) mesiacov odo dňa, kedy ste boli o vybavení informovaný, vyhradzujeme si právo tovar predať a výťažok použiť na úhradu skladného.

10.5 Máte ďalej povinnosť pri prevzatí skontrolovať kompletnosť reklamovaného tovaru, najmä že zásielka s tovarom obsahuje všetko, čo obsahovať má. K neskorším námietkam už nebude prihliadané.

11 ZÁVEREČNÁ ČASŤ

11.1 Práva zákazníka vyplývajúce zo zákona nie sú týmto reklamačným poriadkom dotknuté.

11.2 Tento reklamačný poriadok (určený iba spotrebiteľom) je platný od 7. 8. 2023 a ruší platnosť predchádzajúcich reklamačných poriadkov.